Vishnu Rajasekharan, Sr. Manager- Innovation & Research at Hach

Vishnu Rajasekharan, Sr. Manager- Innovation & Research at Hach